EU fondovi

AGLOMERACIJA ZADAR - PETRČANE

 

 

 

 

 

Stanje provedbe ugovora - ažurirano na dan:

4.11.2019. godine

 

4.11.2019. godine

Naručitelj je dana 4.11.2019.godine u EOJN RH 2019/S 0F2-0043601 objavio otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: PROJEKT IZGRADNJE INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR I PETRČANE UPRAVLJANJE PROJEKTOM, te je cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna u EOJN RH i TED-u.

 

29.10.2019. godine

Naručitelj je dana 29.10.2019.godine u EOJN RH 2019/S 0F2-0042984 objavio otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: RADOVI NA IZGRADNJI SUSTAVA JAVNE ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA, SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA I REKONSTRUKCIJI SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUČJU ČETVRTI BOKANJAC U ZADRU, te je cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna u EOJN RH i TED-u.

 

24.6.2019. godine

Naručitelj je dana 24.6.2019.godine u EOJN RH 2019/S 0F2-0025020 objavio otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: USLUGE NADZORA NAD PROJEKTOM 'IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE' , te je cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna u EOJN RH i TED-u.

 

19.6.2019. godine

Naručitelj je dana 19.6.2019.godine u EOJN RH 22019/S 0F2-0024664 objavio otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: 'PROJEKT IZGRADNJE INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR I PETRČANE USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA SUFINANCIRANOG EU SREDSTVIMA', te je cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna u EOJN RH i TED-u.

 

14.6.2019. godine

Dana 14. lipnja 2019. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju iz fondova Europske unije za projekt 'Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane' - K.K.06.4.2.40.0001

 

7.5.2019. godine

Dana 7. lipnja 2019. godine donesena je odluka o financiranju iz fondova Europske unije za projekt 'Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane' - K.K.06.4.2.40.0001.

 

7.5.2019. godine

Dana 23. travnja 2019. godine stigao je Completion Note od Jaspersa na Aplikacijski paket i Studiju izvodljivosti. Očekuje se poziv na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju.

 

4.12.2018. godine

4. prosinca 2018. godine dovršena je Dokumentacije o nabavi (DON) za prvi dio izgradnje po projektu EN.2.1.11-0051 „Izgradnja integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane“.

 

15.11.2018. godine

Terenski obilazak je obavljen 15. studenog 2018. godine na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1) i Hrvatskih voda (PT2 i Sektor za podršku pripremi i provedbi EU projekata).

 

Imajući u vidu stanje gotovosti dokumentacije, zaključeno je da prijavitelj ispunjava sve zahtjeve za poziv na dostavu projektnog prijedloga.

 

9.11.2018. godine

Projektni tim je prihvatio Studiju izvodljivosti i Aplikacijski paket.

 

 

 

Provjera spremnosti projekta

 

 

 

 

Zapisnik sa sastanka za aglomeracije ZADAR i PETRČANE

 

 

14.8.2018. godine

EU projekt "IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE" uvršten je s oznakom EN 2.1.11-0051 u projekte za sufinanciranje putem EU fondova. Projektna dokumentacija je dovršena s ukupno 28 zasebnih projekata. Ishođene su sve lokacijske dozvole i 24 građevinske dozvole. Preostale 4 građevinske dozvole očekuju se tijekom narednih dva mjeseca.

 

Izrađen je Aplikacijski paket 19.7.2018., te je upučen na odobrenje. Do kraja 2018 godine očekuje se potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i objava prvih Natječaja po projektu.

 

 

25.7.2017. godine

VIDLJIVOST PROJEKTA

 

Društvo Odvodnja d.o.o. Zadar je krajem 2015.god. , sukladno ZJN, kao Naručitelj pokrenula postupak javne nabave za predmet nabave: USLUGA IZRADE STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA IZGRADNJE INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU.

 

Navedeni Ugovor obuhvaćao je izradu potrebne dokumentacije za apliciranje projekta prema EU fondovima: Studiju izvodljivosti, Elaborat zaštite okoliša, cjelokupnu projektnu dokumentaciju te Aplikacijski paket, a sve u svrhu financiranja izgradnje vodno-komunalne infrastrukture iz Kohezijskog fonda za programsko razdoblje 2014-2020.

 

Cilj projekta je usklađivanje s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) čiji su zahtjevi povećanje stupnja priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje te uvođenje zahtijevanog stupnja pročišćavanja otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Priprema EU projekta Zadar je pred završetkom, a u nastavku se daju najvažnije odrednice projekta:

- Povećanje pokrivenosti grada Zadra sustavom odvodnje,

- Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Petrčane i Kožino,

- Uvođenje integralnog sustava pročišćavanja otpadnih voda – transport svih otpadnih voda prema centralnom uređaju za pročišćavanje UPOV Centar,

- Dodatna unaprjeđenja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (unaprjeđenje elektro-strojarske opreme, dodatna obrada zraka, smanjenje operativnih troškova),

- Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje.

 

Ukupna vrijednost EU projekta će u konačnici iznositi oko 340 milijuna kuna, a koji će se najvećim dijelom (oko 70%) financirati od strane EU. Ostatak investicije bit će financiran iz proračuna RH te Hrvatskih voda, a manjim dijelom (oko 8% investicije) sredstvima Odvodnje Zadar.

 

Planirana je izgradnja gotovo 120 km kanalizacijske mreže, čime će najveći dio grada Zadra te cjelokupna naselja Petrčane i Kožino biti pokriveni sustavom odvodnje, te će novih 20.000 stanovnika dobiti mogućnost spajanja na javni sustav odvodnje. Time će se značajno smanjiti broj dosadašnjih septičkih jama na ovom području, te u velikoj mjeri doprinijeti zaštiti okoliša i priobalnog mora.

 

Status pripreme Projekta je dan u nastavku:

- Završena je radna verzija Studije izvodljivosti te je upućena na europsko konzultantsko tijelo JASPERS koja se pozitivno očitovalo na dostavljenu dokumentaciju te ocijenilo kako je projekt pred finalizacijom.

- Izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi: od ukupno 25 zasebnih projekata, ishođeno je 22 Lokacijske dozvole, odnosno 7 Građevinskih.

- Očekuje se završetak ishođenja svih potrebnih dozvola u drugoj polovici 2017.god.

- Po kompletiranju svih potrebnih dozvola, pristupit će se dovršetku Aplikacijskog paketa te će Projekt tada biti i službeno upućen na odobrenje. Prijava projekta će biti izvršena do kraja 2017.god.

 

30.6.2017. godine

Zaključuje se kako status izrade projektne dokumentacije i ishođenja dozvola nije prepreka apliciranju projekta do kraja 2017. godine čime se postiže ispunjavanje osnovnog uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

31.12.2016. godine

Izvoditelju društvu Hidroing d.o.o. iz Osijeka je sa II. privremenom situacijom plaćeno ukupno sa pdv-om iznos od 1.620.640,80 kuna.

 

30.12.2016. godine

Potpisan je 3.dodatak Ugovora sa vodećim članom zajednice Izvoditelja društvom Hidroing d.o.o. iz Osijeka zbog produljenja roka izrade projektne dokumentacije do 30.lipnja 2016 godine (dodatak Ugovora u prilogu).

 

Potpisan je 4.dodatak Ugovora sa vodećim članom zajednice Izvoditelja društvom Hidroing d.o.o. iz Osijeka zbog izmjene opsega usluga iz osnovnog ugovora, te Ugovorne cijene. Korisnik sredstava je proveo PBPO (proc.vrijednost 650.000,00 kuna) sukladno ZJN ; predmetom nabave za uslugu projektiranja glavnog projekta dogradnje UPOV-a Centar) (dodatak Ugovora u prilogu).

 

1.12.2016. godine

Tijekom studenog društvu Odvodnji d.o.o. Zadar dostavljeni su idejni projekti (lista projekata u privitku). U tijeku je izdavanje posebnih uvjeta po projektima.

 

Sukladno dostavljenim projektima Konzultant ispostavlja II.Privremenu situaciju koja sadrži Projektiranje idejnih projekata mreže sustava odvodnje-profili do DN 400 u ukupnoj duljini 42 244,00 m1 u iznosu od 80%, Projektiranje idejnih projekata mreže sustava odvodnje-profili preko DN 400 u ukupnoj 181,00 m1 u iznosu od 80%, projektiranje idejnih projekata objekata sustava odvodnje-crpne stanice kapaciteta <10 l/s komada 3, 10l/s-25 l/s komada 1, 25 l/s-50l /s komada 2 i 50 l/s-100 l/s komada 2 sve u iznosu od 80 %, projektiranje glavnih projekta mreže sustava odvodnje-profili do 400 DN u ukupnoj duljini od 865,00 m1 u iznosu od 80 %.

 

1.9.2016. godine

30. lipnja 2016. godine potpisan je 1.dodatak Ugovora sa vodećim članom zajednice Izvoditelja društvom Hidroing d.o.o. iz Osijeka zbog produljenja roka izrade projektne dokumentacije do 31.12.2016. godine (dodatak Ugovora u prilogu).

5. srpnja 2016. godine korisnik bespovratnih sredstava uputio je 2.Zahtjev za izmjenom Ugovora o bespovratnim sredstvima PT2, PT1, koji se tiče preraspodjele proračunskih elemenata koja uključuje odstupanje veće od 20%. Zahtjev za izmjenom je u postupku rješavanja od strane nadležnih tijela PT1, PT2.

12. rujna 2016. godine Jaspers-u je predan nacrt Aplikacijskog formulara.

6. listopada 2016. godine Jaspers dostavlja naputak XLV.

25.listopada 2016. godine korisnik bespovratnih sredstava potpisao je 2.dodatak Ugovora s Izvoditeljem-Konzultantima (s vod.članom zajed. Izvoditelja Hidroing-om d.o.o. iz Osijeka) nakon što je sukladno odredbama ZJN zatraženo s njihove strane uvođenje novog podizvoditelja. Zahjev za uvođenjem podizvoditelja je odobren od strane Korisnika te je potpisan 2.dodatak Ugovora (u privitku). Sukladno komentarima Jaspers-a Konzultant upotpunjuje Aplikacijski formular.

U studenom 2016.godine je predana radna verzija Studije utjecaja zahvata na okoliš/prirodu projektnom timu i Odvodnji d.o.o. Zadar.

 

30.6.2016. godine

U Zagrebu je u četvrtak, 30. lipnja 2016. godine, u upravnoj zgradi Hrvatskih voda održana prva prezentacija radnog materijala studije izvodljivosti EU Projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Zadar i Petrčane. Prezentacija je održana za stručnjake JASPERS-a. JASPERS (Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama, Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) je instrument tehničke pomoći Europske komisije kreiran u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB-om) i Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD-om) za podršku infrastrukturnim projektima. Radi se o vrlo važnom instrumentu kohezijske politike Europske unije koji je uspostavljen krajem 2005. godine. Njime se pružaju savjetodavne usluge i osiguravaju kapaciteti u obliku podrške u planiranju, razvoju i provođenju projekata koji će se sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 

Na prezentaciji je predstavljen obuhvat projekta, opravdanja za doprinos bespovratnih sredstava EU i, općenito, radni materijal studije izvodljivosti. Inicijalne reakcije stručnjaka iz JASPERS-a na samoj prezentaciji su bile pozitivne te će cjeloviti radni materijal biti poslan stručnjacima JASPERS-a na pregled i mišljenje. Osim predstavnika JASPERS-a, na prezentaciji su bili prisutni i predstavnici Odvodnje d.o.o. Zadar, grada Zadra, Hrvatskih voda i konzultanata.

 

 

 

 

Prilog: Prezentacija u PDF formatu

7.4.2016. godine

Održan je sastanak Projektnog tima na kojem se raspravljalo o predviđenom iznosu za izradu aplikacijskog paketa iz stavke troškovnika koji je procijenjen na manji iznos od onog što je naveden u prihvaćenoj ponudi. Također se raspravljalo o potrebi za projektiranjem 10-ak km spojnih kolektora, te novelaciji manjeg dijela postojećih idejnih i glavnih projekata. Postavilo se pitanje priznavanja troškova prijašnjih ugovora kao i povećanje stavke za aplikacijski paket. U svrhu rješavanja tih dvojbi, pitanja dogovoren je sastanak sa predstavnicima Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU(PT 2). Napomenuto je također da društvo Odvodnja d.o.o. Zadar ima u pripremi postupak javne nabave za uslugu izrade tendera prema specifikacijama-špranci iz Hrvatskih voda.

 

25.2.2016. godine

Održan je sastanak Projektnog tima na kojem se raspravljalo o izvršenim aktivnostima od strane Izvoditelja-Konzultanta, prezentirana su tehnička rješenja. Članovi projektnog tima su se usuglasili sa predloženim rješenjima i usvojili iste, odnosno prihvaćene su granice obuhvata, trase spojnih cjevovoda podustava Borik, sa sustavom Centar i podsustava Kožino Petrčane sa sustavom Centar. Zaključci sastanka su usvajanje tehničkog rješenja sustava odvodnje. Definiran je kratkoročni investicijski obuhvat. Definirani su zadaci Konzultanata s rokovima izvršenja.

 

30.11.2015. godine

Konzultant je predao radne verzije:

- Uvodnog izvješća,

- Analize postojećeg stanja,

- Analize potreba.

Predani dokumenti (radne verzije) od strane Konzultanata nisu službeno odobreni od strane članova projektnog tima te su poslani na doradu Konzultantu s obzirom na dane komentare.

 

 

30.9.2015. godine

Dana 18. rujna 2015. godine potpisan je Ugovor broj 1304/2015 za predmet nabave: USLUGA IZRADE STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA IZGRADNJE INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR I PETRČANE ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU, EN.2.1.11-0051, između društva Odvodnja d.o.o. iz Zadra, kojeg zastupa direktor Ante-Josip Šikić, dipl.ing.stroj. i Zajednice Izvoditelja koju zastupa vodeći član zajednice, društvo Hidroing d.o.o. iz Osijeka, kojeg zastupa direktor Vjekoslav Abičić, mag.oec. Ukupna vrijednost potpisanog Ugovora iznosi 3.286.248,00 kn bez PDV-a. Bespovratna sredstva iz EU fonda osigurana su u 85 % iznosu , dok je preostalih 15 % iznosa financirano vlastitim sredstvima društva Odvodnja d.o.o. Zadar. Razdoblje provedbe projekta je od 18. rujna 2015. godine do 30. lipnja 2016. godine. Više informacija: kontakt osoba Cecilija Tamburin, Odvodnja d.o.o. Zadar.

 

Prema postojećem konceptu sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i izrađenoj projektnoj dokumentaciji razvojni planovi na području predmetnih aglomeracija uključuju sljedeće: Povećanje stope priključenosti na sustav javne odvodnje u aglomeraciji Zadar izgradnjom sekundarne mreže, spajanje sustava odvodnje Borik na sustav odvodnje UPOV Centar. Izgradnja sustava odvodnje u naseljima Kožino i Petrčane, izgradnja UPOV-a u aglomeraciji Petrčane ili spajanje na UPOV Centar u Zadru.

''ULAGANJE U BUDUĆNOST''

Isključenje odgovornosti: ''Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Odvodnja d.o.o. Zadar''