Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 13. ZJN (NN 90/2011) društvo Odvodnja d.o.o. Zadar ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

- Mareta Nova d.o.o., Zemunik Donji 25, Zemunik Donji (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja).