Anketa
Poštovani,

Molimo Vas da ispunite ovu anketu te na taj naćin doprinesete povećanju kvalitete naših usluga. Procijenite svaku dolje navedenu tvrdnju ocjenom na skali od 1 do 5, gdje 1 znači "uopće se ne slažem", a 5 "u potpunosti se slažem".

 
Označite
1. Smatram da je visina računa adekvatna pruženoj usluzi
2. Zadovoljan sam kvalitetom usluge
3. Zadovoljan sam čistoćom mora u gradu Zadru
4. Zadovoljan sam brojem besplatnih crpljenja
5. Smatram da je sustav odvodnje funkcionalan
6. Smatram da su vozila odvodnje čista
7. Djelatnici Odvodnje su ljubazni pri pružanju usluga
8. Smatram da djelatnici Odvodnje d.o.o. uredno obavljaju svoj posao
9. Smatram da grad Zadar ima dobro razvijenu kanalizacijsku mrežu
10. Potrebna je kontinuirana edukacija stanovnika o djelatnosti otpadnih voda