Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Borik

15 500 ES (ekvivalent stanovnika)

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Borik, odnosno UPOV Borik sastoji se od dva stupnja pročišćavanja, prethodni (mehanički) i prvi (fizikalno kemijski stupanj - flotacija). U sklopu uređaja instalirano je postrojenje za strojnu dehidraciju mulja kao i uređaj za pročišćavanje zraka.

PRETHODNI (MEHANIČKI) STUPANJ PROČIŠĆAVANJA kojim se iz otpadnih voda uklanjaju krupne raspršene i plutajuće otpadne tvari. Čine ga dvije fine automatske rešetke izvedene kao rotacijske.

PRVI STUPANJ PROČIŠĆAVANJA - DAF - FLOTACIJA je postupak kojim se fizikalno - kemijskim postupkom tkz. DAF-flotacijom uz prinudno isplivavanje primarnog mulja, mješavinom otopljenog zraka i pročišćene otpadne vode, uklanja iz otpadnih voda najmanje 50 % suspendiranih tvari, a vrijednost BPK5 smanjuje barem za 20 % u odnosu na vrijednosti ulazne vode (influenta).

STROJNA DEHIDRACIJA MULJA - nakon procesa obrade otpadnih voda postupkom flotacije odvaja se mulj koji se u postupku obrade do oblika pogodnog za odlaganje najprije neutralizira vapnom, Ca(OH)2, a zatim podvrgava postupku strojne dehidracije koja ima svrhu smanjenja postotka vode u izdvojenom mulju.

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE ZRAKA (SCRUBBER) je smješten u odgovarajuću prostoriju do koje je sproveden usisni cjevovod . Pomoću ovog usisnog cjevovoda se usisava i dovodi na uređaj zrak iz svih prostorija za koje se zahtjeva tretman zraka. Prolazom kroz dva stupnja scrubber-a zrak neugodnog mirisa se ''pere'', ovisno o upotrebljenim kemikalijama.Fine rešetke - 2 mm - prethodno pročišćavanje

Automatska fina rešetka s presom izdvojenog otpada je namijenjena mehaničkom pročišćavanju raznih vrsta otpadnih voda (komunalne, industrijske, poljoprivredne). Rešetka izdvaja iz otpadne vode gruba zagađenja dimenzija jednakih ili većih od svijetlih otvora rešetke (po izboru 2,3,4,5,6 ili 10 mm). Nakon prešanja otpad se odlaže u plastične vreće u kojima se odvozi na gradsku deponiju. Automatska fina rešetka spada u grupu opreme koja služi za prethodno čišćenje, te uklanja grubo dispergirane tvari - pijesak, masnoću.Flotacija - KROFTA SUPRACELL - I stupanj pročišćavanja

Krofta Supracell je najmoderniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji se koristi u tisućama različitih primjena širom svijeta. Kroz intenzivno istraživanje i razvoj, SUPRACELL je razvijen uređaj koji pruža optimalno pročišćavanje otpadnih voda zauzimajući minimalan prostor tako da je postignuta maximalna učinkovitost, kroz njegov jedinstven dizajn.

Mješavina dolazne i aerirane vode teče u pročiščivač kroz dovodne cijevi koje su smještene na rotirajućem nosaču. Mikroskopski mjehurići zraka u aeriranoj vodi hvataju se za otopljene krute čestice u dotoku te se postiže da krute čestice plutaju prema površini. Rotacija nosača se temelji na principu nulte brzine; sva brzina koju dolazni tok ima pri ulasku u flotaciono područje je poništena rotacijom nosača u suprotnom smjeru, što omogućava da flotacija počne odmah odvijati se sa minimalnom horizontalnom brzinom.

Nulta brzina omogućuje učinkovitu flotaciju u plićim bazenima korištenjem rotirajuće dolazne cijevi. Plutajuće krute čestice koje se nakupljaju na površini vode, zgrću se pomoću zgrtaća mulja koji se nalazi na rotirajućem nosaču i odvode se kroz odvodnu cijev na sredini zgrtača. Pročišćena voda teče kroz ekstracijske cijevi (koje se nalaze u stjenkama rezervoara pročišćavanja) u čisti zdenac.Dubina vode i brzina zgrtanja mogu biti podešeni od strane operatera da bi se dobio što deblji plutajuči sloj. Dio pročišćene vode se neprekidno recirkulira kroz sustav otapanja zraka - aeracija. Sustav otapanja zraka se sastoji od cijevi za otapanje zraka, pumpe za recirkulaciju zraka, te različitih uređaja i ventila.

Pročišćena voda se pumpa pod pritiskom u cijev za otapanje zraka. Zrak se otapa u pročišćenoj vodi pomoću ploča za otapanje zraka koje se nalaze u cijevi za otapanje zraka.

Aerirana recikulirana voda istječe iz cijevi za otapanje zraka kroz ventil za opuštanje pritiska što dovodi do stvaranja mikroskopskih mjehurića. Mikroskopski mjehurići se hvataju na otopljene čestice krutih tvari u vodi koja dotječe pri čemu se uklanjaju krute čestice, a ispod ostaje pročišćena voda.
Obrada mulja - strojna dehidracija

Dekanter se koristi za razdvajanje mješavina tekućina ili za odvajanje krutih tvari iz tekućina ili mješavina tekućina. U rotirajućem bubnju stvaraju se snažne centrifugalne sile. Pod djelovanjem centrifugalne sile u kratkom vremenu dolazi do razdvajanja mješavine tekućina ili do izdvajanja čestica čvrstih materijala. Sastavni djelovi koji imaju veću gustoću se pomiču prema vanjskom djelu bubnja, a sastavni dijelovi s manjom gustoćom se pomiču prema sredini bubnja. Brzina vrtnje bubnja je prilagođena miješanom materijalu.

Nakon procesa obrade otpadnih voda postupkom flotacije odvaja se mulj koji se u postupku obrade do oblika pogodnog za odlaganje najprije neutralizira vapnom, Ca(OH)2, a zatim podvrgava postupku strojne dehidracije koja ima svrhu smanjenja postotka vode u izdvojenom mulju. Obrađeni neutralizirani mulj s 25 - 30 % suhe tvari, skuplja se u zatvoreni kontejner i odvozi na odlagalište otpada. Mulj se cjevovodom transportira na obradu u centrifugu za dehidraciju. U centrifugi dolazi do izdvajanja određenog postotka vode iz mulja. Dehidrirani mulj iz centrifuge, sadržaja suhe tvari 20 - 30 %, transportira se pužnim transporterom u kontejner zatvorenog tipa. Višak vode koji ostaje nakon dehidracije odvodi se gravitacijski u egalizacijski bazen.Pročišćavanje zraka - Scrubber

Uređaj je smješten u odgovarajuću prostoriju do koje je sproveden usisni cjevovod Pomoću ovog usisnog cjevovoda se usisava i dovodi na uređaj zrak iz svih prostorija za koje se zahtjeva tretman zraka. Prolazom kroz dva stupnja scrubber-a zrak neugodnog mirisa se ''pere'', ovisno o upotrebljenim kemikalijama.

Ventilator se nalazi na ulaznom djelu uređaja i osim usisne funkcije ventilator ima i funkciju potiskivanja zraka prema odvodnom kaminu. Doziranje kemikalija vrši se automatskim elektronskim dozirnim crpkama, osnovom izmjerenih vrijednosti na mjernim instrumentima montiranim na svakom stupnju uređaja. U svakom stupnju uređaja se preko velike dodirne površine između otopine pranja (raspršena pomoću cirkulacionih crpki i ispune) i zraka vrši specifična radnja, ovisna o primjeni pojedine kemikalije:

natrijev hipoklorit NaOCL 14 - 15 %-tna vodena otopina natrijevog hipoklorita, vrši kemijsku oksidaciju putem reakcije oksidacije-umanjena. Posebno su uočljive promjene kemijskih spojeva kao aldeidi, organske kiseline, merkaptani i hidrogen sulfid.;

natrijev hidroksid NaOH 30 %-tna vodena otopina natrij hidroksida, djeluje na ostatak kisele supstance, posebno na hidrogen sulfid, metil, merkaptane i sumporni anhidrid.

Zrak neugodnog mirisa se usisnim kolektorom dovodi na scrubber i prolazi kroz dva stupnja scrubber-a. Prolazom kroz dva stupnja scrubber-a zrak neugodnog mirisa se "pere", ovisno u upotrebljenim kemikalijama. Cirkulaciona crpka iz prihvatnog tanka usisava otopinu za pranje i kroz razdjelni cjevovod, na kojem se nalazi sistem mlaznica, koje otopinu, praktički, pretvaraju u oblak sitnih kapljica, distribuira po površini kontaktne posteljice. Nakon što je obavila svoju funkciju "pranja" zraka, otopina za pranje se ponovo prikuplja u prihvatnom tanku za novi ciklus "pranja". Pomoću ventilatora scrubber radi uvijek u podtlaku. Ventilator se nalazi na ulaznom dijelu scrubber-a i osim usisne funkcije ima i funkciju potiskivanja zraka prema odvodnom kaminu.