Kontaktirajte nas: 023 21 21 98 | odvodnja@odvodnja.hr

ZA ČISTO ZADARSKO MORE!
Zadar

Čuvajte svoj okoliš, poslujte sa Odvodnjom d.o.o. Zadar!

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Asfaltiranje nogostupa u Ulici Grgura Budislavića i Ulici Franje Franceva

U sklopu izvođenja radova tvrtke STRABAG d.o.o. na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacijske mreže na području MO Bokanjac i MO Novi Bokanjac, u narednim danima izvoditi će se asfaltiranje nogostupa u Ulici Grgura Budislavića i Ulici Franje Franceva prema sljedećem Planu asfaltiranja:

- dana 10. i 11. studenoga 2022. godine asfaltiranje nogostupa u Ulici Grgura Budislavića

- dana 11. i 12. studenoga 2022. godine asfaltiranje nogostupa u Ulici Franje Franceva

Molimo sve sudionike u prometu da obrate pozornost, poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i koriste obilazne pravce, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Tehnički pregled Bokanjac 1.faza

Tehnički pregled Bokanjac 1.faza

U okviru Projekta izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracije Zadar-Petrčane izvode se radovi na izgradnji sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sustava odvodnje oborinskih voda i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe na području četvrti Bokanjac u Zadru. Od ukupno 11 potpisanih Ugovora, vrijednih 528.645.276,24 kuna, Ugovor za područje četvrti Bokanjac iznosi 201.665.172,90 kuna.

Radovi na cjelini Bokanjac se odvijaju planiranom dinamikom te je do sada ukupna vrijednost izvršenih radova 132.275.736,83 kuna odnosno 65,59 %, a radovi na prvoj od tri faze su završeni te je 21. listopada 2022. uspješno obavljen tehnički pregled.

Prva faza radova na području četvrti Bokanjac obuhvaća glavnu Ulicu Davorina Trstenjaka te sve ulice istočno od iste, ul. Put groblja, ul. Put Grbica, ul. Nerezine, ul. Put bunara, ul. Galica, ul. Cilj, ul. Brig, ul. Graica, ul. Prilaz Andrije Konca, ul. Prilaz Josipa Torbarine, ul. Prilaz Tome Matića. U Prvoj fazi položeno je 506,10 m′ oborinske odvodnje, 3962,17 m′ fekalne odvodnje te je omogućeno 306 kućnih priključaka. Završetak radova prve faze te priključenje korisnika na javni sustav odvodnje predstavlja prvu značajnu i vidljivu dobrobit „Aglomeracije Zadar – Petrčane“. Korisnicima će od strane TD Odvodnja d.o.o. Zadar biti poslana Obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te popratni Zahtjev za priključak na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju.

 

Od ponedjeljka, 08.08.2022. godine započinje 2 FAZA privremene regulacije prometa po projektu Bokanjac. Obilazni pravac će biti kroz ulicu Franje baruna Trenka (u petak, 29.07.2022. godine izveden je habajući sloj), a pravci prema maloj gospodarskoj zoni na Novom Bokanjcu prema karti koju dostavljamo u prilogu.

Privremena regulacija prometa po projektu Bokanjac

 

 

PRIKLJUČENJE NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE U SKLOPU PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZADAR – PETRČANE

Priključenje objekata na sustav javne odvodnje

Priključenje objekata na sustav javne odvodnje biti će omogućeno po dovršenju i ispitivanju cjelokupnog sustava. Izrada priključnih cijevi u sklopu prometnice vrši se u svim ulicama u kojima se izvode radovi, a za samo priključenje korisnici će dobiti obavijest odvodnje kada za to budu stvoreni uvjeti. Naime, primijećeno je da dovršenjem radova u pojedinoj ulici i izvršenih priključnih odvojaka, korisnici očekuju da je priključak omogućen odmah.

Konkretno, Na Bokanjcu se radi o spletu ulica i crpnih stanica gdje će se tek dovršenjem cijelog sustava omogućiti spoj krajnjih korisnika. Ukoliko se priključenje izvrši bez Obavijesti Odvodnje d.o.o. Zadar o mogućnosti priključenja, fekalne otpadne vode će se razlijevati po okolišu, na dnu tada dovršenih cjevovoda.

Molimo korisnike da ne pristupaju priključenju bez izričite obavijesti Odvodnje d.o.o. Zadar, provedenog postupka i potpisanog Ugovora o priključenju.

 

 

 

CJELINA GRAD ZADAR
U sklopu cjeline nalazi se 20 potprojekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i 9 potprojekata vodoopskrbne mreže, a radovi će obuhvatiti ukupno 112 ulica.

Izvođač radova je njemačka tvrtka Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG.

 

 

 

CJELINA ČETVRT BOKANJAC
Ugovorom će biti obuhvaćena gradnja 19.332 m gravitacijskog cjevovoda, 1.810 m tlačnih cjevovoda, 2 crpne postaje i 1.400 priprema za kućne priključke. Istovremeno će se rekonstruirati sustav vodoopskrbe u duljini od 2.934 m kao i 289 priključaka na vodoopskrbu. Grad Zadar je donio Odluku o paralelnom ulaganju u sustav oborinske odvodnje i u nogostupne površine u četvrti Bokanjac.

Izvođač radova je Strabag d.o.o. Zagreb

RADOVI - stanje na 25.01.2022 godine

 

 

Objavljen vremenski plan radova podložan je promjenama i ovisi o trenutnom tijeku radova, a sve u svrhu izvršenja projekta sukladno ugovornim obvezama.

 

CJELINA DOGRADNJA UPOV CENTAR
Radovi na dogradnji UPOV-a Centar izvodit će se u 6 faza, a radovi će trajati dvije godine. Njima će se riješiti problem širenja neugodnih mirisa u okoliš, omogućiti ravnomjerno doziranje otpadnih voda iz septičkih jama građana na pročišćavanje kao i umanjiti buka samog uređaja. Također, pročišćena otpadna voda ponovo će se koristiti u sustavu ispiranja opreme, što će značajno smanjiti troškove vode.

Izvođač radova je Nicro d.o.o. Zagreb

 

CJELINA LINIJSKE GRAĐEVINE SLIVA PUT BOKANJCA I AGLOMERACIJA PETRČANE
Javna nabava u tijeku!

 

SINJORETOVO
Ovim se Projektom rješavaju oborinske i fekalne vode zasebnim kolektorima, razdjelnim sustavom odvodnje. Kolektori fekalne kanalizacije spojeni su na izgrađeni kolektor u ulici Augustina Kažotića i direktno na UPOV Centar Zadar. Prikupljene oborinske vode ispuštaju se u potok Ričinu, nakon pjeskolova i kišnih rešetki s taložnikom. Područje obuhvata je od potoka Ričina istočno, čime je velik dio četvrti Sinjoretovo ovim Projektom obuhvaćeno.

Sustav odvodnje izgraditi će se u ulicama: Danijela Farlattija, Ante Strgačića, don Vladislava Cvitanovića, Ignjata Joba, Knezova Draškovića, Matije Vlačića, Lovinačka, Ive Dulčića, MIchiela Sanmichiela, Vjekoslava Karasa i Andrije Maurovića. Ukupna duljina fekalne odvodnje iznosi 5.794 m, a oborinske odvodnje 3.308 m.

Izvođač radova je Vodoinstalacija d.o.o. Zadar

Obavijest za javnost

Uručivanje i potpisivanje Ugovora za financiranje projekta Izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru bespovratnim financijskim doprinosom iz Mehanizama za oporavak i otpornost.

Dana 03. veljače 2022. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, mr. sc. Andrej Plenković, u nazočnosti ministra gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislava Ćorića i generalnog direktora Hrvatskih voda mr.sc. Zorana Đurokovića, uručit će 15 novih Ugovora ukupne vrijednosti 282.815.780,81 kn, od čega su 164.765.543,25 kn bespovratna EU sredstva, predstavnicima javnih isporučitelja vodnih usluga i jedinicama lokalne samouprave

Između ostalih, Ugovor o dodjeli baspovratnih sredstava potpisat će i direktor Odvodnje d.o.o. Zadar, mag.ing.građ. Grgo Peronja, i to za projekt “Izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru.“ Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 37.015.691,69 kn od kojih su procijenjeni prihvatljivi troškovi iznosili 19.228.235,22 kn, a Odvodnji d.o.o. Zadar odobreno je maksimalnih 15.382.588,18 kn, odnosno 80% iznosa prihvatljivih izdataka projekta

Paralelno je potpisan i Ugovor o sufinanciranju projekta u iznosu od 1.922.823,52 kn, što iznosi daljnih 10% od ukupnog iznosa projekta.

Posljednji dio, 10% od ukupnog iznosa projekta, također u iznosu od 1.922.823,52 kn, osigurat će Odvodnja d.o.o. Zadar.

Dobivena financijska sredstva namjenjena su izradi fekalnog dijela sustava odvodnje (duljine 5. 794 m), dok će izrada oborinskog sustava odvodnje (duljine 3.308 m) biti financirana od strane Grada Zadra.

Projekt Izgradnja kanalizacijske mreže na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru omogućit će priključenje 1.600 stanovnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda.

 

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

ZA ČISTO ZADARSKO MORE!

Ciljevi projekta

Projektom se želi postići razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja mora i voda te povećanje priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja. Također, smanjenjima operativnog troška pročišćivača, dovoza septika cisternama, korištenja vode iz javne vodoopskrbe za 40 mil. litara i emitiranja CO2 uslijed stavljanja više od 5000 postojećih septičkih jama van upotrebe, ostvarit će se i pozitivni utjecaji na okoliš.

Očekivani rezultati

Projektom će se podići stupanj izgrađenosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u gradu Zadru, objediniti pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje (UPOV) Centar, izvršiti manje nadogradnje UPOV-a Centar, izvršiti nužne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe.

Razdoblje provedbe projekta

lipanj 2019. – prosinac 2023.

POPIS ULICA OBUHVAĆENIH PROJEKTOM

O nama

Naša misija

Misija Odvodnje d.o.o. je da kvalitetnom organizacijom, kompetentnim i motiviranim ljudskim potencijalom, te uz potporu šire društvene zajednice:
- Osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti,
- Brine o pročišćavanju otpadnih voda i zaštiti okoliša,
- Ostvari zadovoljstvo korisnika visokom kvalitetom usluge uz prikladnu cijenu,
- Prati tehnološki razvoj struke,
- Grad Zadar bez septičkih jama.

Naša vizija

Razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, a zasnovano na principima zaštite okoliša, biti vodeći čimbenik regije u prikupljanju i pročišćavanju otpadnih voda.

Povjest društva

Stanovnici Zadra već u vrijeme srednjeg vijeka shvaćaju potrebu rješenja otpadnih voda. Na dijelu oko Foruma izgrađivani su kanali do mora za odvodnju otpadnih voda sa popločanih dijelova grada, krovova i slično.

Tijekom 18.-og stoljeća već je postojala mreža kanala poprečno po Poluotoku, dijelom prema otvorenom moru Zadarskog zaljeva, dijelom prema uvali Jazine.

Širenjem grada izvan Poluotoka zadržava se način gradnje mreže odvodnje od viših dijelova prema najbližem moru (Relja, Voštarnica) što je uzrokovalo zagađenje mora do mjere izumiranja, naročito u zatvorenom akvatoriju uvale Jazine.

Prema dostupnim podacima do 1945. godine izgrađeno je 11.394 m sustava odvodnje, a do osamostaljenja Hrvatske 1991. godine 69.160 m sustava odvodnje. Prema godinama gradnje do 1969. godine izgrađeno je 63%, od 1970. do 1980. godine 23%, od 1980. do 1990. godine 14%. Vidljivo je nedovoljno investiranje u periodu 1980. do 1990. godine kada je Zadar slovio kao perjanica gospodarstva bivše države.

Nerazmjerno rastu grada ulagano je u odvodnju što je rezultiralo sa 115 direktnih ispusta u obalno more i bezbrojnim crnim jamama. Sljedeći zastoj u investiranju je uzrokovan Domovinskim ratom od 1990. do 1995. godine tako da je te 1995. godine priključenost građanstva na cjevovode iznosila samo 30%.

U periodu 1995. do 2020. godine izgrađeno je cca 120.000 m cjevovoda raznih profila, osmišljen je sustav odvodnje, izgrađeno je 20 crpnih postaja, čiji priključni kolektori su presjekli dotadašnje direktne ispuste u more, otpadne vode se transportiraju na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, gdje se, nakon pročišćavanja, otpadna voda dugačkim podmorskim ispustima ispušta u zadarski kanal.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Centar (dovršen 2009. godine) i Borik (dovršen 2005. godine) vršenjem svoje funkcije uzrokuju značajno poboljšanje kvalitete obalnog mora u okruženju grada Zadra.

Sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 2020. godine obuhvaćeno je 78% građanstva Zadra, a proces projektiranja, ishodovanja dozvola i izgradnje daljnjih sastavnica sustava odvodnje je u neprekinutom slijedu.

Grad Zadar je Izjavom o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima, 27. studenog 1995. godine, postojeće Javno poduzeće Kanalizacija – Zadar, organizirao kao društvo za usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda pod nazivom ODVODNJA d.o.o. ZADAR.

Sadašnje društvo, sukladno gore navedenom, upisano je u sudski registar kod trgovačkog suda u Splitu, pod brojem Tt-95/3600-2 dana 24. travnja 1996. godine, pod nazivom ODVODNJA d.o.o. ZADAR, sa sjedištem u Zadru, Hrvatskog sabora 2D i od tada egzistira.

...
Raspored prijava

Prijave za crpljenje i odvoz sadržaja sabirnih jama vrše se prema terminima predviđenim u Operativnom planu (tri termina).

Info telefon: +385 (0)23 318 816
...
Praćenje kvalitete zraka

Na web stranici prikazuju se mjerenja kvalitete zraka u protekla 24 sata sa 4 mjernih postaja na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Centar.

Mjeri se sumporovodik (H2S) i amonijak (NH3).

...
Priključenje na sustav odvodnje

Kompletna procedura legalizacije priključaka traje svega nekoliko dana od podnošenja zahtjeva. Procedura podrazumijeva utvrđivanje stanja na terenu, te sukladno tome izradu tehničkog rješenja priključka i sve potrebne prateće dokumentacije.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Temeljni financijski izvještaji predstavljaju podlogu i polaznu osnovu za analizu poslovanja poduzeća s ciljem informiranja korisnika o financijskom položaju i uspješnosti poduzeća. Bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke čine temeljne financijske izvještaje.

Otvori
NADZORNI ODBOR - ZAPISNICI

Nadzorni odbor jedan je od središnjih tijela poduzeća. Glavni mu je cilj nadzirati rad uprave tvrtke. Brine se za to da se ostvaruje cilj za koji je društvo bilo osnovano. Članovi odbora imenuju tko će biti u upravi tvrtke te njezina predsjednika te izvršne direktore.

Otvori
ZAKONI, PROPISI, PRAVILNICI I ODLUKE

Prema navedenim kategorijama možete dobiti uvid te preuzeti sadržaje koji reguliraju djelatnost javne odvodnje.

Otvori
ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA JAVNE ODVODNJE

Ovom se Odlukom određuju vrste vodnih usluga javne odvodnje koje se pružaju na području aglomeracije Trgovačkog društva Odvodnja.

Otvori
Ne koristite WC školjke, sudopere, umivaonike kao spremnike za otpad!
Otpad u kanalizaciji dovodi do začepljenja sustava odvodnje i remeti uredan rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Jeste li se ikad zapitali što se ne smije bacati u odvodni sustav?

VLAŽNE MARAMICE, PAPIRNATI RUčNICI, PELENE, HIGIJENSKI ULOŠCI, OPUŠCI, PREZERVATIVI, ZUBNI KONAC

Napravljeni su od nerazgradivih materijala i uzrokuju začepljenje odvodnih cijevi.

RJEŠENJE: odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

MASTI, ULJA I MASNOČE

Lijepe se za unutrašnje površine odvodnih cijevi, dovode do začepljenja cijevi. Uzrokuju dugoročne štete za okoliš.

RJEŠENJE: odložite u spremnike u reciklažnom dvorištu ili mobilnom reciklažnom dvorištu.

FARMACEUTSKI PROIZVODI, LIJEKOVI

Sadrže kemikalije koje nisu biorazgradive.

RJEŠENJE: odnesite ih u ljekarnu ili odložite u spremnike u (mobilnom) reciklažnom dvorištu.

OSTACI HRANE, OSOBITO TALOG OD KAVE, SITNI KOMADIĆI HRANE, LJUSKE OD JAJA

Začepljuju vaš cjevovod.

RJEŠENJE: kompostirajte ili koristite mrežicu za sudoper pri pranju posuđa i odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

KOSA, DLAKE, PERJE, KUHINJSKI OTPAD

Teško se razgrađuje, vrlo ih je teško izvaditi iz cjevovoda

RJEŠENJE: koristite mrežice u kadi i tuš kabini, a sav kuhinjski otpad kompostirajte ili odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

HIGIJENSKI PIJESAK ZA KUĆNE LJUBIMCE

S vremenom ce začepiti vaše cijevi.

RJEŠENJE: odložite u spremnike za miješani komunalni otpad.

NAROČITO SE NE SMIJU ISPUŠTATI:

• KRUTE I VISKOZNE TVARI

• TALOZI KOJI NASTAJU PRI PROČIŠĆAVANJU VODA

• KISELE I ALKALNE, AGRESIVNE TVARI

• ZAPALJIVE I EKSPLOZIVNE TEKUČINE

• ŠTETNI I PLINOVI NEUGODNOG MIRISA

• PATOGENE BAKTERIJE ILI VIRUSI

• RADIOAKTIVNE MATERIJE

Promijenimo svoje svakodnevne navike kako bismo omogučili normalan rad sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

BRINEMO SE ZA VODE I OKOLIŠ - ČUVAMO ZAJEDNIČKO JAVNO DOBRO ZA BUDUĆE GENERACIJE

Grad Zadar - UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša